Opće informacije

 1. Biuk Intermediary d.o.o. za zastupanje u osiguranju je distributer u osiguranju s dozvolom za zastupanje u osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova po Klasom UP/I-974-03/19-01/89, Ur. Broj :326–01-22-19-5.

  www.mojeosiguranje.hr je internetska stanica / web shop preko koje se obavlja djelatnost distribucije proizvoda putem društva Biuk Intermediary d.o.o., Fra Bone Razmilovića 9, u Splitu, OIB:95236926218.

  Biuk Intermediary d.o.o. ne nudi proizvode svih osiguravajućih društava koja su prisutna na tržištu Republike Hrvatske već samo onih s kojima ima sklopljene ugovore o distribuciji proizvoda osiguranja.

  Poslovi distribucije osiguranja se nude temeljem pojedinačnih ugovora o distribuciji osiguranja sa osiguravajućim društvima, kako slijedi:

  ADRIATIC SLOVENICA d.d., ADRIATIC OSIGURANJE d.d., ALLIANZ ZAGREB d.d., CROATIA OSIGURANJE d.d., EUROHERC OSIGURANJE d.d., GENERALI OSIGURANJE d.d., GRAWE HRVATSKA d.d., SAVA OSIGURANJE d.d., WIENER OSIGURANJE Vienna Insurance Group d.d.

  Od navedenih osiguravajućih društava s kojima surađujemo Adriatic Slovenica d.d. i Sava osiguranje d.d. posluju putem načela „passportinga“* u Republici Hrvatskoj.

  Biuk Intermediary d.o.o. je jedini vlasnik stranice www.mojeosiguranje.hr.

  Stranicu održava tvrtka Revoolop d.o.o. koje je vlasnik/proizvođač programskog koda i nije u vlasničkom odnosu s vlasnikom stanice niti ijednim osiguravajućim društvom.

  Ažuriranje stranice se viši redovito, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.mojeosiguranje.hr.

  Sve važnije promjene koje utječu na informiranost su pravovremeno naznačene.

  Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz sklopljenih ugovora s društvom za zastupanje prvenstveno će nastojati sve eventualne sporove, koji proizlaze ili su u vezi s ugovorom o posredovanju, riješiti sporazumno u mirnom postupku.

  Osiguranik, ugovaratelj osiguranja i korisnik može podnijeti pritužbu na pružanje usluga odnosno izvršenja obveza društva za zastupanje u osiguranju, odnosno osobe koje za društvo za zastupanje u osiguranju obavlja poslove posredovanja, odluke društva za zastupanje u osiguranju u vezi s ugovorom ili izvršenjem ugovora, postupanja društva za zastupanje u osiguranju u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

   

  Pritužba se podnosi:

  a) Usmeno na zapisnik :

  - u uredu društva Biuk Intermediary d.o.o.: u Splitu, Hrvatske mornarice 1J

  b) Pisanim podneskom :

  - na adresu sjedišta društva Biuk Intermediary d.o.o.: u Splitu, Fra Bone Razmilovića 9

  - emailom na adresu: info@mojeosiguranje.hr

   

  Pritužba treba sadržavati:

  a) Ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,

  b) Razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,

  c) Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnose, kao i prijedloge za izvođenje dokaza,

  d) Datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,

  e) Punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

  Nakon analize i provjere navoda iz pritužbe Biuk Intermediary d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 15 dana od primitka pritužbe. Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu može se poslati elektroničkom poštom, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

  Na zahtjev podnositelja pritužbe Biuk Intermediary d.o.o. će obavijestiti podnositelja pritužbe o zaprimljenoj pritužbi i tijeku postupka.

  Svi sporovi koji proizlaze iz poslova osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj ( Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora i dr.). Nadležno tijelo za nadzor obavljanja poslova distribucije osiguranja je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb, www.hanfa.hr

  U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

  Svoje pritužbe stranke mogu uputiti pravobranitelju osiguranja u pisanom obliku na adresu Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73 – za pravobranitelja. Pritužba koju nezadovoljna strana upućuje pravobranitelju mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje (naziv, adresa i broj predmeta) te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju – te mora biti potpisana.
  Pritužba mora pravobranitelju osiguranja biti dostavljena u roku od 6 mjeseci od postupka društva za osiguranje za koji stranka smatra da predstavlja kršenje Kodeksa osiguranja.

  Prije podnošenja pritužbe pravobranitelju osiguranja, stranka se sa svojom pritužbom mora obratiti odgovornom društvu za osiguranje – prethodno odlučivanje u internom žalbenom postupku naime, predstavlja procesnu pretpostavku te pravobranitelj osiguranja neće uzeti u razmatranje pritužbu koja nije prethodno raspravljana u internom žalbenom postupku.

  Na čelu Pravobraniteljstva za područje osiguranja je pravobranitelj osiguranja čiji je opseg djelovanja usredotočen isključivo na utvrđivanje kršenja dobrih poslovnih običaja i temeljnih standarda osigurateljne struke. Pravobranitelj odlučuje je li neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti sa osnovnim načelima Kodeksa poslovne osigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja – tog opće obvezujućeg akta koji su društva za osiguranje prihvatila i obvezala se na njegovo poštivanje.

 2. Na stanici www.mojeosiguranje.hr je ponuđeno informiranje o osigurateljnim proizvodima, usporedba i kupnja proizvoda. Informiranje, usporedba i kupnja proizvoda putem www.mojeosiguranje.hr se odvija na način da potrošač upiše minimalne potrebne podatke na stanici te mu se temeljem istih dostavlja informativni izračun ili ponuda za kupnju proizvoda.

  Stranica sadrži sve informacije sukladno važećim zakonima i uputama.

  Stranica www.mojeosiguranje.hr se financira isključivo putem prihoda od provizije za ugovore o osiguranju koji su sklopljeni posredovanjem agencije za zastupanje u osiguranju Biuk Intermediary d.o.o. koju plaćaju osiguravajuća društava, a ne potrošači.

 3. Stranica www.mojeosiguranje.hr nudi proizvode odnosno usluge za koje smo utvrdili da postoji potražnja od potrošača koji ih žele kupiti putem udaljenih sredstava komunikacije. Primjerice, dopunsko zdravstveno osiguranje, obvezno osiguranje automobila, putno zdravstveno osiguranje,… Osiguravajuća društva koja su uključena u ponudu putem stanice www.mojeosiguranje.hr ne nude sve oblike osiguranja koje imaju u ponudi.

  Sve usluge koje stranica www.mojeosiguranje.hr nudi za korisnike su besplatne.

  Posebne i povremene marketinške ponude su ograničenog trajanja te su jasno objašnjene (akcijska/promotivna cijena, usluga na koju se odnosi, ciljna skupina, početak i kraj marketinške ponude i druge informacije u ovisnosti od same usluge).

 4. Prikazi ponuda osiguravajućih društava se razlikuju u ovisnosti od usluge koja je predmet interesa posjetitelja stanice.

 5. Ponuda na stranici je dostupna svima zainteresiranim osobama- bez obveze otvaranja korisničkog računa / registracije. Korisnički račun služi potrošačima za pregled povijesti zatraženih ponuda i kupljenih polica osiguranja.

  Kupovina, odnosno slanje upita za pojedini proizvod počinje odabirom vrste osiguranja. Nakon odabira vrste osiguranja, korisnik mora utipkati osnovni set podataka pomoću kojega se može izračunati cijena proizvoda, odnosno kontaktirati korisnika. Nakon prikaza cijena proizvoda, korisnik odabire osiguravatelja po izboru te u drugom koraku upisuje dodatne podatke nužne za kontakt, odnosno dostavu proizvoda. Neki tipovi proizvoda nude mogućnost i online plaćanja karticama, pa u slučaju odabira proizvoda osiguravatelja za koji je moguća online naplata, on će biti plaćen kreditnom karticom korištenjem WSpay sustava za on line autorizaciju kreditnih kartica. Sve prema uvjetima koji su definirani ovim uvjetima korištenja i općim i posebnim uvjetima koje definira pojedini osiguratelj. Plaćanje polica se radi putem ovlaštenog zastupnika izravno na račun odabranog osiguratelja. Prilikom plaćanja kreditnom ili debitnom karticom korisnik će biti obaviješten tko će teretiti kreditnu ili debitnu karticu za ugovoreni iznos.

  Politika obrade osobnih podatka

  *Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji na snagu su stupile odredbe zakonodavnog okvira iz područja financijskih usluga koje omogućuju pružateljima financijskih usluga s odobrenjem nadležnog regulatora država članica EU-a da svoje usluge pružaju izravno i na području Republike Hrvatske (tzv. „passporting“). Relevantne direktive EU-a (a koje su implementirane u hrvatsko zakonodavstvo) omogućuju da i hrvatski pružatelji usluga pod istim uvjetima posluju i u drugim državama članicama EU-a. Hanfa na svojim internetskim stranicama objavljuje popis onih pružatelja usluga iz drugih država članica za koja je, u skladu sa zakonom propisanom procedurom, zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga i u Republici Hrvatskoj.

Tvoja sigurnost na prvom mjestu

Ponude najboljih usluga i akcija na jednom mjestu je razlog zašto smo idealan partner za vašu sigurnost. Razgovarajte sa našim savjetnicima i uvjerite se u visoku kvalitetu usluga osiguranja koje nudimo.

weiner osiguranje logo
generali osiguranje logo
allianz osiguranje logo
as direct osiguranje logo
sava osiguranje logo
moje osiguranje logo

Ne kupuj auto, pa ti neće trebati auto osiguranje.

X
Fixed Image
whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Ani

whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Ani