Opće informacije

Ovaj dokument Vam pruža informacije o posredniku u osiguranju prije sklapanja ugovora o osiguranju, sukladno odredbama Zakona o osiguranju.

Osnovni podaci o posredniku

Biuk Intermediary d.o.o.
Adresa : Fra Bone Razmilovića 9, 21000 Split
OIB: 95236926218
MB: 05201128
tel.: +385 21 263 636
email: info@mojeosiguranje.hr
web: www.mojeosiguranje.hr

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda, broj rješenja:Tt-19/7752-2 ; MB: 05201128 Dozvola za obavljanje djelatnosti: Klasa UP/I-974-03/19-01/89, Ur. Broj: 326-01-22-19-5

Podatke o Posredniku možete provjeriti u sudskom (www.sudreg.pravosudje.hr) i Registru koji se vodi pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zagreb, Ulica Franje Račkog 6, (www.hanfa.hr ).

Posrednik ne daje savjet o proizvodima osiguranja koje prodaje.

Posrednik obavlja poslove distribucije osiguranja u ime i za račun društva za osiguranje:

ADRIATIC SLOVENICA d.d., ADRIATIC OSIGURANJE d.d., ALLIANZ ZAGREB d.d., CROATIA OSIGURANJE d.d., EUROHERC OSIGURANJE d.d., GENERALI OSIGURANJE d.d., GRAWE HRVATSKA d.d., SAVA OSIGURANJE d.d., WIENER OSIGURANJE Vienna Insurance Group d.d.

Posrednik za obavljene poslove distribucije ostvaruje naknadu u obliku provizije koja je uključena u premiju osiguranja i koju plaća društvo za osiguranje. Posrednik za obavljene poslove distribucije od društva za osiguranje može ostvarivati i drugu vrstu primitaka i/ili drugu ekonomsku korist koje su uključene u premiju osiguranja.

Posrednik nema udjel, izravni ili neizravni, koji predstavlja 10% ili više prava glasa ili kapitala u društvu za osiguranje za koje obavlja poslove distribucije. Društvo za osiguranje odnosno matično društvo društva za osiguranje za koje Posrednik obavlja poslove distribucije nema udjel, posredno ili neposredno, koji predstavlja 10% ili više prava glasa ili kapitala u Posredniku.

INFORMACIJE O ZAPOSLENIKU POSREDNIKA KOJI OBAVLJA POSLOVE POSREDOVANJA U OSIGURANJU

Tomislav Biuk, iz Split, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 20052.

Zaposlenik Posrednika ne daje savjete o proizvodima osiguranja koje prodaje.

POSTUPAK RJEŠAVANJA PRITUŽBI

Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz sklopljenih ugovora s društvom za zastupanje poslove prvenstveno će nastojati sve eventualne sporove, koji proizlaze ili su u vezi s ugovorom o posredovanju, riješiti sporazumno u mirnom postupku.

Osiguranik, ugovaratelj osiguranja i korisnik može podnijeti pritužbu na pružanje usluga odnosno izvršenja obveza društva za zastupanje u osiguranju, odnosno osobe koje za društvo za zastupanje u osiguranju obavlja poslove posredovanja, odluke društva za zastupanje u osiguranju u vezi s ugovorom ili izvršenjem ugovora, postupanja društva za zastupanje u osiguranju u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

PRITUŽBA SE PODNOSI

a) Usmeno na zapisnik :
- u uredu društva Biuk Intermediary d.o.o.: u Splitu, Hrvatske mornarice 1J

b) Pisanim podneskom :
- na adresu sjedišta društva Biuk Intermediary d.o.o. u Splitu, Fra Bone Razmilovića 9
- emailom na adresu: info@mojeosiguranje.hr

PRITUŽBA TREBA SADRŽAVATI

a) Ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,

b) Razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,

c) Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnose, kao i prijedloge za izvođenje dokaza,

d) Datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,

e) Punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Nakon analize i provjere navoda iz pritužbe Biuk Intermediary d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 15 dana od primitka pritužbe. Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu može se poslati elektroničkom poštom, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na zahtjev podnositelja pritužbe Biuk Intermediary d.o.o. će obavijestiti podnositelja pritužbe o zaprimljenoj pritužbi i tijeku postupka. Svi sporovi koji proizlaze iz poslova osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj ( Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora i dr.).

Nadležno tijelo za nadzor obavljanja poslova distribucije osiguranja je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb, www.hanfa.hr

U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Tvoja sigurnost na prvom mjestu

Ponude najboljih usluga i akcija na jednom mjestu je razlog zašto smo idealan partner za vašu sigurnost. Razgovarajte sa našim savjetnicima i uvjerite se u visoku kvalitetu usluga osiguranja koje nudimo.

weiner osiguranje logo
generali osiguranje logo
allianz osiguranje logo
as direct osiguranje logo
sava osiguranje logo
moje osiguranje logo

Ako kupiš stan,nećeš trebati osiguranje kuće.

X
Fixed Image
whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Paolu

whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Paolu